Select Page

DÝCHÁME SPOLU

WE BREATHE TOGETHER

 

✨ ISCA SHROMÁŽDĚNÍ ONLINE 2021 ✨
✨ ISCA GATHERING ONLINE 2021 ✨

🌍 SOUNÁLEŽENÍ – Prosperovat Spolu 🌎

BELONGING – Thriving Together

🌏

14. – 21.4.2021

Online konference Mezinárodní Asociace Systemických Konstelací (ISCA)

💎

18.4. 15:00 – 17:30

Sofie: Konáno v úctě k proroctví, které žije v mém Srdci, které mi předala moje babička Marie a od druhé babičky Věry přijímám sílu pro jeho realizaci. Ve vděčnosti k Mistrům Neduality (Ramana Mahariši, Anandi Ma, Čhögjal Namkhai Norbu Rinpoče), Ochráncům, k linii mých Učitelů (Bert Hellinger, Bhagat J. Zeilhofer), k mé rodině, rodné zemi a rodné řeči. Pro Svobodu dalších generací…

Koherence SRDCE – Život v plném potenciálu nebo
náležení k přenosu rodových (i širších) traumat?

COHERENCE OF THE HEART – LIVING IN FULL POTENTIAL OR
BELONGING TO THE TRANSMISSION OF GENERATION (AND WIDER) TRAUMAS

Iniciační systemický Rituál

Initiating systemic Ritual

Rituál v rodném – českém jazyce, s překladem do angličtiny.

Ve své praxi se pohybuje ve velmi jemně-hmotných dimenzích, proto potřebuje znít rodnou řečí, v českém jazyce, přes kterou dokáže být v napojení s Podstatou řeči, mysli i těla. Tím zajišťuje zvukové ladění řeči do souznění s léčivými vibracemi ŽIVOTA – do koherence SRDCE.

Ritual in the native – Czech language, with translation into English.

In her practice she moves in very subtle dimensions, so she needs to sound in native language, in Czech, she can be connected with the Essence of speech, mind and body through it. By this she provides the sound tuning of speech to consonance with the healing vibrations of LIFE – to the coherence of the HEART.

O Rituálu – Aktuálně k současné globální situaci:

Jaký vliv má na systém, na vztahy, na zdraví, koherence SRDCE? Buď námi zdravě HÝBE ŽIVOT – SRDCE nebo to, čemu říkáme “naše traumata” nebo dokonce až “traumata našich předků”.

Jak být v kontaktu se zdravým POHYBEM, jak ho rozlišit od pohybů, které vedou do přežívání, nemoci či smrti?

I v online propojení se můžeme DOTKNOUT a PROPOJIT s tou částí, která aktivuje integraci částí disociovaných.

Společně se seznámíme a zažijeme léčivý obraz traumatu. Toto vnesení Vědomí do našich částí přinese uzdravující POHYB do celého systému (rod, národ, kontinent, rasa, planeta).

Nejde o to, jak velký POHYB se stane, jde o to, jak se otevřeme koherenci SRDCE, jak se otevřeme zdroji našeho plného potenciálu, jak se SPOJÍME s uzdravujícím obrazem.

Velice se na Vás těším z České Republiky, na naše společné propojení, v den narozenin mé maminky.

About the Ritual – Currently to the actual global situation:

What effect does the coherence of the Heart on system, on relationships, on health? Either Life – Heart moves us healthily or what we call “our traumas” or even “traumas of our ancestors”. How to be in contact with healthy movement, how to distinguish it from movements that lead to survival, illness or death?

Even in the online connection, we can touch and connect with the part that activates the integration of the dissociated parts. We will meet together and experience the healing picture of trauma. This introduction of Consciousness into our parts will bring a healing movement to the whole system (ancestry, nation, continent, race, planet).

It’s not about how large movement happens, it’s about how we open ourselves to the coherence of the Heart, how we open up to the source of our full potential, how we connect with the healing picture.

I am very much looking forward to you from the Czech Republic, to our connection together, at day of my mother’s birthday.

“Sofie díky svým zkušenostem zviditelňuje v konstelačních systémech dimenze vyššího řádu, které se do konstelací běžně nezahrnují a rozšiřuje tak možnosti pro všechny, kteří s konstelacemi pracují.”

Libor Malý

8.5.2021

18.4. 18:15 – 20:00

Náležení k životu jako jistota spojení: úhel pohledu šamanský, spirituální a kvantové biologie

Belonging to Life as assurance of connection: shamanic, spiritual and quantum biology point of view

Interaktivní workshop v angličtině.

Interactive workshop in English.

O workshopu:
Hledáme v konstelacích zdroje a místa spojení nebo problémy a místa oddělenosti? Existuje zaručený a vždy přítomný zdroj spojení. Pochází ze sexuální energie, základní síly života a našeho jedinečného místa v životě na planetě. Do života přicházíme skrz naše rodiče a všechny buňky našeho těla si pamatují tento fakt. Mají esenciální paměť spojení s rodiči,
předky, proudem života, Podstatou.
Nikdy nejsme sami a oddělení. Vždy je přítomný proud Lásky, síla a podpora našich rodičů a
předků v našich tělech, v naší DNA. Patříme k rodině, lidstvu, planetě Zemi, k Životu.
Šamani vyprávějí a tančí všechny příběhy Života, příběhy o radosti, lásce, odvaze, síle a
úspěchu, stejně tak o strachu, zbabělosti, nenávisti, bolesti a zradě. Všechny příběhy mají
v Životě místo. Šamani neříkají: „Toto je dobrý příběh a toto je špatný příběh. Toto je dobrá
nebo špatná rodina nebo život.“ Oni se pouze zajímají a vidí, jak a kudy proudí Život. To je to,
odkud pochází část jejich síly. I pro nás je tato síla dostupná, pokud chceme.

About workshop:

Are we searching sources and points of connection in constellations or problems and points of disconnection?
There is one granted, always present, source of connection. It comes from sexual energy and our unique place in life on the planet. We come through our parents to the life and all cells in our bodies remember this fact. They have this essential memory of connection with parents, ancestors, flow of Life, the Essence.
We are never alone and disconnected. There is always a presence of stream of Love, power and support of our parents and ancestors in our bodies, in our DNA. We belong to family, to humanity, to the Earth, to the Life.
Shamans tell and dance all stories of Life, stories about joy, love, courage, strength and success and also about fear, cowardice, hate, pain and betrayal. All stories have place in Life.
They don´t say: “This is a good story and this is a bad story. This a good or bad family and life.” They are only interested and see how and which way Life is flowing. This is where part of their power comes from. We have the same access if we want to.

Konference Mezinárodní Asociace Systemických Konstelací (ISCA)
Chorvatsko září 2018

Sofie:
Prožívám hlubokou vděčnost a respekt k fenomenologicko-systemickému přístupu, ke všem Bytostem, které spolupůsobí v této přesahové rovině Života. V úctě k Mistrům Neduality, Ochráncům, k linii svých Učitelů (Bert Hellinger, Bhagat J. Zeilhofer) nechám se vést a konám kroky další generace, v souladu se Životem. Být součástí mi dává hluboký smysl, a i když mnohé z konaného je běžnému zraku neviditelné, vnímám, že každý krok mé cesty vede ke svobodě cítících Bytostí. Ráda se setkávám s lidmi, kteří to cítí a prožívají stejně.

Systemické konstelace jsou pro mě řečí – jazykem, který mluví z Prostoru “ZA” slovy, bez omezení koncepty lidské mysli. A to miluju! To mi přináší pocit opravdovosti, naplňuje mě to tak, že jako přetékající pohár mohu sloužit Vám, ostatním.

Děkuji velmi mé Přítelkyni a studentce Idě Sáře za její nezištnou pomoc s tlumočením do anglického jazyka.

Na této konferenci se sešli zástupci 27 zemí a celá konference přinesla vlnu sounáležitosti, kreativity a vnitřní svobody – pro svobodu Bytostí celé planety.

Dagmar Horová, Sofie Sarras a Ida Sára Keltnerová

Susan Altschwager a Sofie Sarras

Max Dauskardt (vpravo)

Nikos Vayiakakos a Anna Saliverou

Alemka Deskaurdt, Dr. Mária Sági, Prof. Ervin Laszlo

Cecilio Fernández Regojo a Sofie Sarras

Sofie Sarras a Prof. Ervin Laszlo

Věnováno pro Zdraví, Svobodu, Osvícení a Realizaci všech Bytostí.

 

DÝCHÁME SPOLU

WE BREATHE TOGETHER

 

error: